Kiemelt Híreink

Tankötelezettség - Iskolaérettség

  play

Sikeres iskolakezdés: tájékoztató videók

Móricz Zsigmond Téri Tagóvoda

Óvodánk 1973. szeptember 1-én Pécs belvárosában nyitotta meg kapuit.

Frekventált helyét tovább erősíti, hogy közlekedési csomópontok veszik körül.

A korai nyitással - 6 - segítjük a munkában álló szülőket. Nevelőtestületünk a homogén életkorú csoportok szervezését helyezi előtérbe.

A gyermekek óvodában eltöltött idejét úgy igyekszünk megszervezni és megtervezni, hogy mindig érezze a számára legfontosabbat: az érzelmi biztonságot, melynek biztosítéka az óvónő és a dajka elfogadó, gondoskodó, segítő személye, a szeretetteljes légkör kialakítása. A családi nevelést kiegészítve biztosítjuk minden gyermek számára, hogy testi, érzelmi, szociális, anyanyelvi és értelmi érettség terén alkalmassá váljon az iskolai életmódra.

Tágas udvarunkon kellemes klímát biztosítanak a nagy fák, melyek árnyékában ütéscsillapítással ellátott nagymozgást fejlesztő játékok találhatóak. Műfüves sportpályán ismerkedhetnek óvodásaink a labdajátékokkal.

A közlekedési eszközök használatát biztonságosan elkülönített területen gyakorolhatják a gyerekek. Sok korszerű mozgásfejlesztő eszközzel rendelkezünk, fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek mindennap elegendő időt töltsenek mozgással. http://www.mozgaskotta.hu/

 Fő feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiségfejlesztést, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, az esélyegyenlőség biztosítását. Kiemelten kezeljük az anyanyelvi nevelést. A gyermekek teljes körű fejlesztését - szükség esetén - fejlesztőpedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, logopédus segíti. Esztétikusan berendezett csoportszobáink sokféle tevékenységre adnak lehetőséget.

Nagycsoportosaink minden évben részt vesznek ingyenes vízhez szoktatáson, és fociedzésen.

A hitoktatás lehetőségét biztosítjuk.

 

 

ANYANYELVI NEVELÉS KIEMELT SZEREPE ÓVODÁNKBAN

A jó nyelvi kifejezőkészség az életben való érvényesülés egyik alappillére. Az anyanyelvi képességek megalapozásának legfontosabb időszaka az óvodás kor. Intézményünkben játékos keretek között biztosítunk lehetőségeket a gyermekek verbális és nonverbális kommunikációjának fejlesztésére.

Legfontosabb céljaink között szerepel a gyermekekben a kölcsönös kommunikáció iránti igény és a beszéd iránti érdeklődés felkeltése, a beszédszervek ügyesítése, a passzív- és aktív szókincs gyarapítása, a beszéd észlelésének és értésének elősegítése, az irodalmi élmények lelkes befogadására való ösztönzés, illetve a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, a gondolat- és érzelemmegosztásra való motiválás.

 Minél több beszédhelyzetet teremtünk, illetve játékszituációkat alakítunk ki, erősen támaszkodva a drámapedagógiai módszerekre is. Mesével, bábokkal, zenével, tánccal, pantomimelemekkel a gyermekek önkifejező-készségét, kreativitását is stimuláljuk.

A gyermekek óvodába lépése után felmérjük a meglévő nyelvi tudást, esetleges hiányosságokat. A lemaradást mutató, megkésett beszédfejlődésű, illetve súlyos beszédhibás gyermekeket óvodánk gyógypedagógusához irányítjuk. A nyelvi késést mutató kicsiknek lehetőséget biztosítunk heti két alkalommal egyénre szabott, kiscsoportos fejlesztéseken való részvételre, melyet logopédusunk vezet. Ha szükséges, gyógypedagógusunk további szakemberekhez is irányítja a gyermekkel a szülőket (fül, orr, gégészet, hallásvizsgálat, pszichológus, Pedagógiai Szakszolgálat).

Végcélunk óvodásainknál a tiszta artikuláció, a megfelelő hangsúly, hanglejtés és beszéddallam, illetve a folyamatos, összefüggő mondatokból álló beszéd kialakítása, hiszen a felsoroltak elengedhetetlen feltételei a sikeres iskolakezdésnek.

Az olvasóvá nevelésben óvodánk partnere a közelünkben levő Csipkefa Gyermekkönyvtár. Kialakítjuk a könyvtárhasználat rutinját, megalapozzuk a könyvek iránti tiszteletet, érdekes programokkal, író-olvasó találkozókkal keltük fel érdeklődést az olvasás iránt.

Hangsúlyos feladataink közé tartozik a koordinált, harmonikus mozgás kialakítása, testi képességek fejlesztése, az értelmi struktúrák és szociális képességek fejlesztése a mozgáson keresztül. Változatos eszközök (pl. Mozgáskotta) felhasználásával, az udvari játékparkunk folyamatos bővítésével, fejlesztésével segítjük elő céljaink megvalósítását.

 

 

 

ZÖLD TARTALMAK ÓVODÁNKBAN

"Az erdő beszélt hozzám, mert az erdő beszél ahhoz, aki ismeri: jeleket ad, üzen, kitárja magát, csak meg kell érteni.”     

(Fekete István füveskönyve)

 

A környezettudatos szemlélet és gyakorlat erősítése végett kívánunk csatlakozni a már sokhelyütt bevált Zöld-Óvoda programba.

Célunk a közvetlen és tágabb környezetre gyakorolt hatás szélesítése, a helyes és egészséges életvitel, a környezetbarát szemléletmód tudatosítása, népszerűsítése. A fenntarthatóságra nevelés kifejezi azt a sokszínű nevelő tevékenységet, amely természeti és kulturális értékeink, örökségünk cselekvő megóvására irányul.

Az egészségmegőrzést támogatjuk a rendszeres mozgás mellett, a heti gyümölcsnapunkkal, melynek keretében a szülőkkel együttműködve biztosítunk plusz lehetőséget a gyümölcs és zöldségfogyasztásra, ezáltal támogatva az egészséges életmódra való igény alakulását. Évente egyszer meglátogatnak minket az orvostanhallgatók, a Teddy Maci kórház. A program keretein belül a gyermekek ismerkedhetnek az orvosi eszközökkel, a test felépítésével, szervekkel, kifejezésekkel, játékosan feloldhatják gátlásaikat, félelmeiket a kórházzal, orvosokkal, kivizsgálással szemben.

Példát és követendő mintát mutatunk az erőforrások tudatos felhasználására, az energiatakarékosságra, az ésszerű fogyasztásra. Minden gyermeknek érvényesítjük a jogát a minőségi neveléshez, tanuláshoz. Az óvoda dolgozói tisztában vannak a fenntarthatóság fogalmával, igyekeznek a mindennapi munkájuk során a gyermekek felé közvetíteni a fenntarthatóság fontosságát, a fenntartható életvitel lehetőségeit.

Az Alapprogram minden fejezetében megjelennek a 21. század megoldandó problémáira reagáló óvodai nevelési „zöld tartalmak”. Az óvodai tanulási folyamat legfontosabb tevékenységi formája mind megnevezésével („A külső világ tevékeny megismerése”), mind tartalmával, mind módszertana szerint a fenntarthatóság pedagógiájának közvetítésére tág teret nyújt. Igyekszünk biztosítani a külső helyszíneken szervezett, a valóság felfedezésére irányuló, cselekvésbe ágyazott közvetlen tapasztalatszerzést. Feladatunknak tekintjük a pozitív érzelmi viszony kialakítását a természeti környezethez, az emberi alkotásokhoz, ezzel a környezettudatos magatartásforma megalapozását, alakítását. Lehetőséget biztosítunk a növények, állatok, rovarok megismerésére, mind az épített, közvetlen környezetünkben, mind a természeti környezetben, kirándulások során. Az élőlények tiszteletére nevelünk, fontosságuk felismertetésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával. A gyermekek bevonásával bogárszállót készítettünk és helyeztünk el az óvoda udvarán. Ezzel is elősegítve, hogy a gyermekek közelebb kerülhessenek a körülöttünk élő bogarak és rovarok világához, megismerhessék őket, élményeket szerezhessenek, kialakítva a pozitív érzelmi viszonyulást.

Szívügyünk a madáretetés. Igyekszünk a lehető legtöbbféle táplálékot biztosítani a városban élő madarak számára, ősztől, tavasz végéig. A gyermekekkel közösen töltjük fel a madáretetőket, figyeljük kis vendégeinket az ablakból, illetve az udvari lét során. Madáritató készítése és kihelyezése a további célunk, mely lehetőséget biztosíthat az év egésze során az udvart látogató madaraknak a folyadékfogyasztásra. A madártani egyesülettel együttműködve szeretnénk további madárodúkat kihelyezni az udvarra, a már meglévőek mellé.

Az óvoda udvarán állandó megfigyeléseket végzünk, gondozzuk a növényeket, megfigyeljük a környezet változásait. Ezt segíti az általunk kihelyezett időjárás állomás, mely lehetőséget biztosít a hőmérő megismerésére, a hőmérséklet figyelemmel kísérésére a nap folyamán, a szélirány és szélerősség megállapítására, a csapadékmennyiség mérésére.

Óvodánk épületében a kisgyermekek és felnőttek is megismerhetik a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, ennek lehetőségeit. Ehhez megfelelő a közös helyiségekben kívánunk elhelyezni tárolókat, hogy szétválogatva gyűjthessük óvodásainkkal az újrahasznosítható papír hulladékot. Mintaadással megalapozva a szelektív gyűjtés igényét a gyermekekben. A téma kapcsán jártunk az Ökokuckóban, ahol egy érdekes foglalkozás kereteiben ismerkedhettek a gyermekek az újrahasznosítással, annak fontosságával, módjaival. Minden hasonló lehetőséget megragadunk, melyet az Ökokuckó, illetve a városi programok, állandó és mozgó kiállítások kínálnak, nem csak az újrahasznosítás, hanem a földünket érintő minden témában. Célunk, hogy a nálunk növekedő kisgyermekek igényesekké váljanak saját környezetükre, tegyenek tisztaságának megőrzéséért, törekedjenek a szűkebb és tágabb természeti környezet szépségének, értékeinek védelmére.

A szülőföld szeretetére nevelés keretében megismertetjük a gyermekeket a helyi hagyományok, néphagyományok, szokások, valamint a tárgyi kultúra értékein keresztül az őket körülvevő világgal.

A néphagyományok megismerése, életben tartása is fontos célunk. Ennek megfelelően rendszeresen látogatjuk nagycsoportosainkkal a néprajzi múzeumot, ismerkedünk a régi emberek szokásaival, tárgyaival, szavaival, ünnepeivel, tárgyaival. A néphagyomány jeles napjai, ünnepei, a zöld jeles napok gazdagsága számos lehetőséget rejt magában az óvodai alkalmazás terén. Íme, néhány példa, mely jeles napokat építettük be sikeresen a pedagógiai programunkba:

 • Szeptember 23. Takarítási világnap − Udvari életünkben a gyerekeknek folyamatosan biztosítjuk a kerti szerszámokat. Ezen a napon, az óvoda udvarán rendezünk örömteli, közös nagytakarítást.
 • Szeptember 29. Mihály napja − Megemlékezünk a pásztor életről, ha lehetőségünk van, ellátogatunk egy tanyára, vagy a mini zoo-ba, hogy a gyermekek tapasztalatokat szerezhessenek a háztáji állatokkal, ismerkedjenek testközelből ezek kinézetével, szőrük tapintásával, hangjukkal, szükségleteikkel, lakhelyükkel.
 • Október első hétvégéje, Európai Madármegfigyelő Napok
 • Október 4. Állatok világnapja Megfigyelő kirándulás a környező tanyákra, állatkertbe, mini zoo-ba, célunk, az állatok életkörülményeinek megfigyelése, pozitív érzelmi viszonyulás kialakítása a közvetlen tapasztalatszerzés lehetőségének biztosításával.
 • November 1. Mindenszentek napja − A gyerekek maguk is megtapasztalják, hogy az ünnephez közeli napokban szüleik megtisztítják halottaik sírjait, virágokat visznek, gyertyát gyújtanak emlékezetükre. Lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek élményeik elmesélésére, feldolgozására.
 • November 11. Márton napjaSzent Márton legendáját ismertetjük a gyermekekkel, életkoruknak megfelelően, a nagycsoportosokkal drámajátékban felelevenítjük és rögzítjük az ismereteket. A segítőkészség, szerénység, fontosságára, az ínségben szenvedők megsegítésére hívjuk fel a gyermekek figyelmét. Márton napjához időjárásjóslás is kapcsolódik, melynek beteljesülését megfigyeljük és megbeszéljük az újesztendőben.
 • Az adventi időszak különösen fontos számunkra, gyertyát gyújtunk, feldíszítjük a termeket, megteremtjük a megfelelő teret, időt és hangulatot a tevékenységeken keresztül történő ünnepre hangolódásra. Sokat beszélgetünk a szeretetről, elfogadásról, családról.
 • December 6. Szent Miklós napja − A Mikulásváráshoz hozzátartozik Szent Miklós legendája. Ezen a napon meglátogat minket is a Mikulás, akinek dalokkal, versekkel kedveskednek a gyermekek. Mindig hatalmas izgalommal és örömmel telnek ezek a találkozások, melyek egy kis varázslatot csempésznek a mindennapokba.
 • December 13. Luca napja − Beszélgetünk a Luca napi hiedelmekről, majd elültetjük Luca napi búzánkat is, mely a jövő évi termésre jósol. A búzánkat innentől minden nap megfigyeljük, gondozzuk. A gyermekek megfigyelhetik a csírázás folyamatát, ismerkedhetne a növények gondozásával, szükségleteivel és megtapasztalhatják a gondoskodás eredményét.
 • Január 1. Újév − Fontos, hogy egymásnak mindig azt kívánjuk, amit magunknak is kívánnánk. Így az újévi köszöntőinkkel megalapozzuk az egymás felé fordulás, megértés hangulatát.
 • Január 6. Vízkereszt napja − Lezárul a karácsonyi ünnepkör, kezdetét veszi a farsangi időszak. Jó tudni, hogy az otthoni karácsonyfákat ezen a napon kell lebontani. Beszélgetünk róla, mi lehet az elhasznált karácsonyfák sorsa, miért jobb a földlabdás fenyő.
 • Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja − Megfigyeljük, láthatja-e a medve az árnyékát, megismerjük a jeles naphoz tartozó időjárás jóslást, hitvilágot, szót ejtünk ismét az itt telelő állatainkról, azok életéről télen, a róluk való gondoskodás módjáról, lehetőségeiről.
 • Február 19. Zsuzsanna napja. Ha az időjárás enyhe, már nem etetjük, az etetőkre szoktatott kis kedvenceinket. A madáretetés módját, szabályait itt is felelevenítjük a gyermekekkel, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek tudják mivel, milyen módon szabad etetni és megértsék, milyen fontos a folyamatos élelem utánpótlás, ha elkezdik etetni a kismadarakat.
 • Farsangi mulatság − A hagyományos játékok mellett szenzitív játékokat is tervezünk. Fontos szerepet kap a tánc, zene, vígalom. Jelmezekkel, hangszerekkel, zenehallgatással, énekkel űzzük el a telet.
 • A húsvétra készülés során nagy hangsúlyt kapnak a hagyományok. A fiúk meglocsolják a lányokat az óvodai húsvét napján. Hogy a lányok méltó módon „kifizethessék” a fiúkat, különböző technikákkal már előre elkésztjük a hímes tojásokat. Alkalmazunk növényi nyomatokat, viasszaMárcius 22. A víz világnapja − Beszélünk a víz fontosságáról, a víztakarékosság lehetőségeiről, a vízszennyezésről, annak káros hatásairól, mind ránk, mind a növény és állatvilágra nézve,a megelőzés lehetőségeiről
 • Április 22. A Föld napja − A Föld megóvása, a Föld, mint élőhelyünk megismerése a célunk. Felismertetni a gyermekekkel, milyen káros a Földünkre nézve az emberek számos tevékenysége és melyek a követendő jó példák. Szót ejtünk a veszélyeztetett növény és állatfajokról, a rovarok döntő fontosságú szerepéről az életünkben. A szemetelés, lég és víz szennyezés következményeit bemutató videókon, gyermekeknek szóló anyagokon keresztül.
 • Április 24. Szent György napja – Lehetőség szerint ismét ellátogatunk a mini zoo-ba, tanyára, feleleveníteni az őszi élményeket és új izgalmas tapasztalatokat szerezni. Ezenfelül mozgásos és szenzitív játékokkal mélyítjük el a gyerekek ismereteit.
 • Május 10. Madarak és fák napja – A környezetbarát szemléletmód tudatosítása, népszerűsítése. E jeles napon az óvodánk nagyjai felkeresnek egy-egy csodálatos kirándulóhelyet, ahol megfigyelhetnek növényeket, fákat, virágokat, hallgathatják a madarak éneké

IMG 0166

 

MOZGÁSFEJLESZTÉS AZ ÓVODÁBAN

Az intézményben kialakításra került egy tornaszoba. Ezzel új lehetőségek nyílnak a gyermekek számára. Mivel fontos szerepet tölt be a gyermekek életében a mozgás, úgy gondoltuk a tornaszoba olyan mozgási, fejlesztési lehetőségeket nyújt számukra, mellyel az óvodai nevelést színesebbé, változatosabbá és a gyermekek fejlődése szempontjából minőségibbé tudjuk tenni.

A mindennapos tornával, és a heti rendszerességgel tartott tornafoglalkozással kívánjuk segíteni a gyermekek mozgásigényének kielégítését. Ezen kívül egy új mozgásfejlesztő foglalkozás kerül bevezetésre, mellyel a gyermekek egyéni igényeit, életkori sajátosságait figyelembe véve alakítjuk ki a foglalkozásokat, a fokozatosság elve szerint.

 

Móricz Zsigmond Téri Tagóvoda

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Események a Móricz Zsigmond Téri Oviban

Nincsenek események a napárban
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Móricz Ovi Facebook